STATUT 
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA OPIEKI PALIATYWNEJ

Numer KSR 0000106479

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 1. rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających opiekę paliatywną nad chorymi w przebiegu chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych udzielaną szczególnie w ramach struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Poznaniu, oraz w ramach struktur opieki długoterminowej NZOZ Medyk w Poznaniu i kontynuowaną w środowisku domowym chorego.

 

 1. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z 1989r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i uzyskuje osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. działalność wspierającą funkcjonowanie opieki paliatywnej, realizowaną głównie poprzez pomoc Wolontariuszy Stowarzyszenia organizowaną głównie w środowisku domowym chorego a także na oddziałach szpitalnych.

 

 1. systematyczny nabór i szkolenie Wolontariuszy.

 

 1. pomoc materialną i rzeczową udzielaną chorym podopiecznym Stowarzyszenia w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

 

 1. podejmowanie oraz wspieranie różnych form pracy szkoleniowej i edukacyjnej wśród służb medycznych oraz pozamedycznych – w szczególności wśród Wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia zajmujących się opieką paliatywną w strukturach Stowarzyszenia.

 

 1. działalność wydawniczą związaną z medycyną paliatywną oraz zagadnieniami pokrewnymi.

 

 1. przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym i środowiskowym, szczególnie wpływającym na powstawanie chorób nowotworowych, w tym uzależnienia od nikotyny oraz alkoholu.

 

 1. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i Wolontariuszy.

 

 1. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w wyżej wymienionych dziedzinach.

 

 1. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

 1. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i Wolontariuszy poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 

§ 8

 

1 Działalność statutowa Stowarzyszenia – w tym wszystkie rodzaje działalności pożytku publicznego – wykonywana jest całkowicie nieodpłatnie i opiera się na społecznej pracy członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego, czyli na działalność statutową organizacji.

 

§ 9

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 

 1. zainteresowany jest działaniami proponowanymi przez Stowarzyszenie i pragnie włączyć się w ich realizację.

 

 1.  złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

 

§ 10

 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

 

§ 11

 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 

 1. dbać o dobre jego imię,

 

 1. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

 

 1. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

 

 1. regularnie opłacać składki.

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:

 2.  

  1. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

  2. korzystać z lokali Stowarzyszenia,

  3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznakę Stowarzyszenia,

  4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

  5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

  6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 12

 

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 11 ust. 2 pkt 1 a - f

 

§ 13

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

 2. wykluczenie przez Zarząd:

  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

  2. za nieusprawiedliwione zaniechanie udziału w pracach Stowarzyszenia,

  3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 2 lata,

  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn podkreślonych w podpunktach a i b,

  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

 

  1. śmierć członka.

 

§ 14

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 15

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

 

§ 16

 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia wynosi 3 lata.

 

§17

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 18

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1 członka Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 

 1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 

 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszenie goście.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 

a/ uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e/ wybór Przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f/ uchwalanie zmian statutu,

g/ podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

h/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i/ rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

j/ powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

k/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

 

 1. Zmiana statutu, odwołanie Przewodniczącego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 

 1. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 19.

 

 1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenia.

 

 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika i od 3 do 8 innych członków Zarządu.

 

 1. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję.

 

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 

a/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e/ ustalanie wysokości składek członkowskich.

f/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)

g/ zatwierdzanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 20

 

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli odrębnym od Zarządu i nie podległym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

a/ kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

d/ dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości

 

§ 21

 

Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia z członkostwem w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia..

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 22

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

 

 1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

 

 1. Sąd zamyka posiedzenie wydaniem orzeczenia, które poddaje się do wiadomości wszystkich członków.

 

 1. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

 1. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

§ 23

 

W razie zmniejszania się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich koptacji. Koptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 24

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

 

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 25

Zabrania się:

 

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,

 

 1. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

 1. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

 

 1. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich., na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 26

 

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

 

 

Przewodnicząca
Stowarzyszenia Wspierania Opieki Paliatywnej

mgr Bożena Woźniak